Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowy Zespół Szkół
w Bieruniu

Oświadczenie o dostępności


Powiatowy Zespół Szkół w Bieruniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Nazwa instytucji znajdującej się pod adresem https://www.pzsbierun.bip.wizja.net.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2020-12-01.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-12-01

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  1. Niektóre treści utworzone przed datą wejścia ustawy mogą nie zachowywać właściwej hierarchii nagłówków, bądź mieć inne uchybienia w zakresie standardów W3C.
  2. niekóre zdjęcia mogą nie posiadać tekstu alternatywnego.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Oświadczenie sporządzono dnia : 2020-12-08. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Teresa Horst, sekretariat@pzsbierun.pl.

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 2162981.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Powiatowy Zespół Szkół w Bieruniu, ul. Granitowa 130, 43-155 Bieruń

  • Do budynku prowadzi jedno wejście od ul. Granitowej oznaczone tablicą informacyjną nazwy szkoły. Do wejścia prowadzą schody. Przy schodach do wejścia znajduje się podjazd dla wózków.
  • Portiernia znajduje się po prawej stronie od wejścia . Szkoła posiada monitoring wizyjny obejmujący wejście do szkoły, hol główny oraz korytarze.
  • Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. Do części korytarza prowadzą schody. W budynku nie ma windy.
  • Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, po prawej stronie od wejścia.
  • Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
  • W szkole nie ma pętli indukcyjnych.
  • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Autor zmiany: Joanna Niesyto
Data zmiany: -0001-11-30 00:00:00
Data utworzenia: 2020-12-08 13:19:48

Historia zmian artykułu
Lp. Data Operacja Osoba
5 2020-12-08 13:21:36 Modyfikacja Administrator
4 2020-12-08 13:20:46 Modyfikacja Administrator
3 2020-12-08 13:19:48 Dodane Administrator
2 2020-12-08 08:00:00 Modyfikacja Joanna Niesyto
1 2020-12-08 08:00:00 Modyfikacja Joanna Niesyto