Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowy Zespół Szkół
w Bieruniu

Ochrona Danych Osobowych


RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) informujemy, iż:
1. Administratorem danych osobowych jest Powiatowy Zespół Szkół w Bieruniu, reprezentowany przez
Dyrektora Powiatowego Zespołu Szkół w Bieruniu,
2. Przestrzeganie zasad ochrony danych nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym
można skontaktować się poprzez adres e-mail inspektor@odocn.pl , tel. 602 762 036 .
3. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie:
a) obowiązków prawnych ciążących na administratorze (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c Ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych z 27 kwietnia 2016 roku);
b) zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej
powierzonej administratorowi (zgodnie z art. 6 ust.1 lit.e Ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych z 27 kwietnia 2016 roku);
c) zgody na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów
(zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z 27 kwietnia 2016 roku);
4. Odbiorcami danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych
na podstawie przepisów prawa.
5. Dane osobowe przechowywane są przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w punkcie 3,
a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
6. Osoba, której dane osobowe przetwarza administrator danych, posiada prawo do (z zastrzeżeniem
ograniczeń wynikających z przepisów prawa):
a) dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z 27 kwietnia 2016 roku);
b) sprostowania danych (zgodnie z art. 16 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z 27 kwietnia 2016 roku);
c) usunięcia danych (zgodnie z art. 17 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z 27 kwietnia 2016 roku);
d) ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 Ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych z 27 kwietnia 2016 roku);
e) przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z 27 kwietnia 2016 roku)
f) prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z 27 kwietnia 2016 roku)
g) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
h) wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych)
w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych.
7. Dane osobowe nie są przetwarzane przez administratora danych w sposób zautomatyzowany i nie są
poddawane profilowaniu.
8. Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w
przepisach prawa.
9. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.


Autor zmiany: Joanna Niesyto
Data zmiany: 2024-01-04 10:13:57
Data utworzenia: 2018-11-28 12:42:47

Historia zmian artykułu
Lp. Data Operacja Osoba
8 2024-01-04 10:13:57 Modyfikacja Joanna Niesyto
7 2020-10-23 10:05:15 Modyfikacja Joanna Niesyto
6 2020-05-06 07:33:58 Modyfikacja Joanna Niesyto
5 2020-03-11 09:52:33 Modyfikacja Joanna Niesyto
4 2019-01-11 08:20:45 Modyfikacja Aleksandra Kubica
3 2019-01-11 08:19:31 Modyfikacja Aleksandra Kubica
2 2019-01-11 07:43:01 Modyfikacja Aleksandra Kubica
1 2018-11-28 12:42:47 Dodane Aleksandra Kubica